Կանխիկ պայմաններով բնակարան ձեռքերող շահառուների հետ կնքվող պայմանագրի նախագիծ